Betingelser web-abonnementerElektronik
Internet
edb
Profil
Historie
Kontakt
Følgende salgs- og leveringsbetingelser vedrører abonnementsaftaler på mail- og webhoteller indgået mellem Schmidt & Schmidt teknik ApS (SST) og kunden og er gældende fra d. 15. september 1997.

Alle anførte priser er baseret på årlig forudbetaling af abonnementsydelsen medmindre andet skriftligt er aftalt. Abonnementsydelsen forudfaktureres og er gældende fra den dag tjenesten er aktiv og et år frem. Herefter fremsendes igen faktura for andet års drift og så fremdeles. Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at prisreguleringer kan forekomme uden varsel i vor branche.

Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt med tre måneders varsel. Opsigelsesperioden starter altid fra den 1. eller den 15. i måneden (afhængig af 12-månedersperioden) og tre måneder frem.

Det forudsættes at betaling af forfaldne fakturaer har fundet sted inden en evt. flytning kan finde sted. Det er kundens ansvar at starte en flytning således at ekspeditionstider mv. er afpasset til den aktuelle leveringstid på markedet.

SST er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, tabt goodwill, mistede eller misligholdte kontrakter med kunder eller andet indirekte tab eller skade. Det er kundens pligt at tage backup.

Ved forsinket betaling er SST berettiget til at debitere en rente på 1,5% pr. løbende måned samt et administrationsgebyr pr. rykker på kr. 100,00. Det leverede forbliver SST`s ejendom indtil betalingen af hele beløbet har fundet sted inkl. evt. renter og omkostninger. Såfremt betalingsbetingelser overskrides, er SST berettiget til at sætte standby eller lukke for den pågældende Internet tjenesteydelse f.eks. et domæne eller en mailkonto som tvangsmiddel indtil alle forfaldne beløb er betalt. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, pris - og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer.

SST friholder sig endvidere for ansvaret af enhver karakter omfattende tab af: retten til et domæne, data, filer, transmissioner som følge af servernedbrud, manglende betaling, tekniske udvidelser, strømsvigt samt driftsforstyrrelser på transmissionsnet og telenet i Danmark eller udlandet.

     

Tlf: 86 95 06 66     e-mail: mail@sogs.dk